Darmowa rejestracja!

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1 Wstęp

1.     Poniższy regulamin zawiera warunki korzystania przez użytkowników z serwisu stanowiącego portal randkowy znajdujący się w sieci internetowej pod adresem: www.dyskretnesponsorki.pl.
2.     Przebywanie na naszym serwisie oraz korzystanie z jego usług uwarunkowane jest ukończeniem 18 lat. W przeciwnym razie przebywać na serwisie jest niedozwolone.
3.     Zabrania się korzystania z serwisu oraz naszych usług jeżeli korzystanie z tego typu usług jest zabronione/nielegalne/zastrzeżone w kraju użytkownika lub jeżeli jakiekolwiek pliki/materiały/dane/informacje znajdujące się w serwisie są w kraju użytkownika nielegalne, ten sam rygor dotyczy braku akceptacji uczestnika poniższych postanowień lub regulaminu.

 

§ 2 Definicje stosowane w regulaminie

1.    Serwis  – System teleinformatyczny stanowiący portal randkowy znajdujący się w sieci internetowej pod adresem: "www.dyskretnesponsorki.pl".
2.    Administrator  – Zarządca oraz pełnoprawny właściciel serwisu.
3.    Użytkownik  – Osoba korzystająca z usług oraz możliwości serwisu, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Osoby, wyłącznie pełnoletnie oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
4.    Serwer  – Serwer, na którym fizycznie umieszczony jest serwis wraz ze wszystkimi materiałami, plikami, danymi oraz informacjami ładowanymi przez użytkowników.
5.    plik/materiał/dane/informacje  – Materiały ładowane do serwisu przez zarejestrowanych oraz zalogowanych użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania możliwości ładowania przez użytkowników treści wyłącznie w jasno określonym formacie. Są to wyłącznie pliki graficzne w formacie jpg, jpeg, bmp (w miejscach gdzie możliwe jest ładowanie grafik) oraz informacje tekstowe (w miejscach gdzie znajdują się pola formularzy tekstowych.
6.    konto  – Użytkownik rejestrując się w serwisie zakłada swoje własne, unikalne konto. Użytkownik jest wyłącznym użytkownikiem własnego konta, natomiast jego właścicielem jest administrator serwisu. Administrator ma prawo ingerencji w pliki/materiały/dane/informacje publikowane przez użytkownika na jego koncie w celu weryfikacji ich legalności oraz poprawności. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada swój login oraz hasło. Hasło może być zmieniane przez użytkownika dowolną ilość razy, po zalogowaniu, we własnym panelu administracyjnym. Login użytkownika może zostać zmieniony wyłącznie na pisemną prośbę użytkownika przesłaną na adres office[at]dyskretnesponsorki.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do pozytywnego lub negatywnego rozstrzygnięcia pisemnej prośby użytkownika.
7.    profil użytkownika  – Miejsce w serwisie gdzie wyświetlone są wszystkie pliki/materiały/dane/informacje uzupełnione przez użytkownika. Ich zmiana możliwa jest po wcześniejszym zalogowaniu się użytkownika w serwisie, przy użyciu własnego loginu oraz hasła. Wyświetlenie profilu użytkownika możliwe jest zarówno dla zalogowanych jak i niezalogowanych użytkowników.

 

§ 3 Postanowienia ogólne

1.     Przed korzystaniem z serwisu bezwzględnie wymagane jest zaakceptowanie przez użytkownika treści regulaminu oraz postanowień w nim zawartych. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oraz jego możliwości oznacza, iż wyraźnie oraz starannie zapoznał się on z treścią regulaminu oraz jego postanowieniami. Oznacza to również, iż użytkownik w pełni akceptuje regulamin wraz z jego postanowieniami oraz w pełni mu się podporządkowuje. Umieszczając w serwisie pliki/materiały/dane/informacje użytkownik oświadcza, iż posiada pełnię praw do ich treści i do ich umieszczania w serwisie oraz posiada pełne prawa do przekazania zgód, pozwoleń i licencji na rzecz serwisu.
2.     Konsekwencję braku posiadania stosownych zezwoleń/praw do umieszczania plików/materiałów/danych/informacji w serwisie ponosi wyłącznie użytkownik dopuszczający się działań niezgodnych z prawem.

 

§ 4 Informacje dotyczące usługi w ogólności

1.     Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną – zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 u.ś.d.e.
2. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie w nim plików/materiałów/danych/informacji zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, a w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest upoważniony do udzielenia na rzecz serwisu określonych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonanie tych praw przez serwis zgodnie z ich zakresem nie narusza praw osób trzecich.
3.     Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z regulaminem licencje, zgody i zezwolenia do umieszczanych w serwisie plików/materiałów/danych/informacji.
4.     Z serwisu użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez jej dokonania. Serwis rozróżnia funkcjonalności swoich usług dla użytkowników zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych. Poszczególne funkcjonalności są opisane na podstronach serwisu.
5.     Zarówno podanie danych niezbędnych do rejestracji jak i korzystanie z serwisu są dobrowolne.
6.     Użytkownik posiadający aktywne konto może administrować swoimi danymi (dodawać/usuwać) lub dokonywać innych zmian w ramach konta, zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością serwisu, poprzez zalogowanie się na własne konto (za pomocą własnego loginu i hasła) i dokonanie odpowiednich zmian w profilu.
7.     Wszystkie nowo zakładane konta przez kobiety, posiadające status „sponsorek” są aktywowane na specjalnych zasadach po zatwierdzeniu przez administratora.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora.

1.    Administrator ma obowiązek do zapewnienia Użytkownikom usług w sposób należyty.
2.    Administrator ma prawo do wynagrodzenia za płatne usługi udostępniane Użytkownikom
3.    Administrator ma prawo do kontroli dowolnego Konta użytkownika. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta w dowolnym czasie, a w szczególności do potwierdzenia ukończenia 18 lat przez użytkownika, poprzez zażądanie przesłania skanu wymaganych dokumentów lub oświadczeń w terminie wyznaczonym przez administratora. W przypadku braku spełnienia wymaganego żądania oraz uzasadnionych podejrzeń, iż osoba korzystająca z serwisu nie jest osobą, za która się podaje lub nie ma ukończonych 18 lat lub w przypadku naruszenia regulaminu przez użytkownika, lub w przypadku niedostosowania się do wymagań administratora, lub informacji w serwisie konto użytkownika zostanie na stałe zablokowane lub usunięte. Użytkownik nie będzie miał żadnych praw roszczeń z tego tytułu
4.    Administrator jest uprawniony do zamknięcia albo zablokowania Konta lub poszczególnych usług Serwisu dowolnego Konta użytkownika, który nie przestrzega niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo możliwości wprowadzenia ograniczeń w dostępie do prezentowanych na stronach plików/materiałów/danych/informacji.
5.    Administrator ma prawo do kontroli wszelkiej treści na portalu, w celu kontroli przestrzegania regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
6.    Administrator ma obowiązek zapewnienia Użytkownikowi na swojej stronie internetowej (trwałym nośniku) dostępu do treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.

 

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkowników

1.    Użytkownik korzystając z usług oferowanych przez Administratora portalu wyraża zgodę z niniejszą umową i regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania warunków w niej zawartych.
2.        Administrator będzie informował drogą elektroniczną (na adres podany przy rejestracji) Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej zmianie zakresu usług. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego monitorowania Regulaminu i zapoznawania się z ich aktualnym brzmieniem.
3.        Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa do dokonywania zmian Regulaminu w sytuacjach uzasadnionych dla prowadzenia Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą zamieszczane w postaci jego ujednoliconej treści, na łamach Serwisu internetowego wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników oraz postanowień o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w Polsce (Dz.U. 2014 poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w zw. z art. 22 w/w Ustawy.
4.    Regulaminu. Zalogowanie się do Serwisu po otrzymaniu przez Użytkownika powyższego ogłoszenia o zmianie Regulaminu, stanowi akceptacje nowej treści Regulaminu przez Użytkownika
5.    W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o swojej decyzji na piśmie.
6.    Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, spowoduje usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora.
7.    Użytkownik ma prawo korzystać z usług oferowanych przez Administratora zgodnie z prawami przypisanymi do rodzaju Konta Użytkownika, które posiada.
8.    Użytkownik korzystający z płatnych usług portalu, zobowiązuje się do dokonania płatności na rzecz Administratora zgodnie z ceną pojawiającą się przed wyborem konkretnej usługi.
9.    Użytkownik ma prawo zamieszczać na swoim Koncie Użytkownika jedynie takie treści, do których posiada prawa i to jedynie w takim zakresie, do którego jego prawa te zezwalają.
10.    Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem w związku z używaniem usług dostępnych na portalu oferowanych przez Administratora, innych Użytkowników lub osoby trzecie.
11.    Użytkownik nie może korzystać z usług w jakichkolwiek celach komercyjnych.
12.    Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych na portalu jedynie w zgodzie i w poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.
13.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w taki sposób, aby nie powodować żadnej szkody dla Administratora, ani innym Użytkownikom portalu.
14.    Użytkownikowi nie wolno udostępniać plików/materiałów/danych/informacji, oraz wykonywać czynności, które są:
      - nielegalne, fałszywe, mylące, wprowadzające w błąd, molestujące, oszczercze, urągające, grożące, wulgarne, obsceniczne, szkalujące, nienawistne, rasistowskie, zachęcające do przemocy wobec osoby czy grupy osób czy zwierząt,
      - naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich,
      - przedstawiają materiały/dane/pliki graficzne umożliwiające identyfikację swoją lub osób trzecich,
      - zawierają niezakryte postacie osób trzecich
      - zawierają treści pornograficzne, w tym z udziałem nieletnich lub zwierząt,
      - zawierają dane kontaktowe, w szczególności numery telefonów, adresy e-mail czy dane komunikatorów,
      - dane umożliwiające dotarcie bezpośrednie do osoby, w szczególności adres zamieszkania czy pracy,
      - linki lub adresy innych stron lub/ i portali internetowych.

15.     Administrator serwisu, umożliwia:
    - zarejestrowanym użytkownikom:
    1.1.1. prowadzenie własnych profili oraz możliwość uzupełniania ich w pliki/materiały/dane/informacje,
    1.1.2. system pozwalający na komunikowanie się z kontami innych zarejestrowanych użytkowników,
    1.1.3. narzędzie do przesyłania plików/materiałów/danych/informacji do kont innych zarejestrowanych użytkowników,
    1.1.4. przeglądanie, opublikowanej przez ich właścicieli, zawartości kont innych zarejestrowanych użytkowników, bez możliwości ich edycji, za pomocą zaawansowanej wyszukiwarki filtrującej, oraz korzystanie ze wszystkich pobocznych i dodatkowych funkcji serwisu,
    - niezarejestrowany użytkownikom:
    1.1.5. przeglądanie, opublikowanej przez ich właścicieli, zawartości kont zarejestrowanych użytkowników, bez możliwości ich edycji, bez możliwości użycia zaawansowanej wyszukiwarki  filtrującej, oraz korzystanie ze wszystkich pobocznych i dodatkowych funkcji serwisu.

 

§ 7 Odpowiedzialność Administratora

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane oraz przekazywane na swoich Kontach użytkownika przez ich Użytkowników oraz za ich autentyczność.
2.    Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji podawanych przez Użytkowników Serwisowi internetowemu.
3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika spowodowane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem konta użytkownika, które nie wynika z winy Administratora.
5.    Administrator nie odpowiada za zdarzenia, które wystąpiły lub mogą wystąpić pomiędzy Użytkownikami Serwisu poznanymi?za pośrednictwem Serwisu internetowego.
6.    Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis internetowy oraz wszelkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób poprawny, jakkolwiek Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane przede wszystkim siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją podmiotów trzecich.
7.    Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu celem jego konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
8.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Serwer - nieautoryzowane przez Użytkownika korzystanie z kont przez osoby trzecie.
9.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu internetowego, zgromadzonych w jego systemach komputerowych - serwerach Administratora, a spowodowanych przede wszystkim awarią sprzętu, lub utratą na skutek działania osób trzecich.
10.    Za skutki działań użytkowników polegających na umieszczaniu plików/materiałów/danych/informacji w serwisie, a także za skutki udzielenia na rzecz serwisu, zgodnie z regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie przez serwis z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie konkretny użytkownik. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec serwisu z tytułu umieszczenia w serwisie przez użytkownika określonych treści lub z tytułu udzielenia serwisowi, zgodnie z regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez serwis z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołanie oraz na pierwsze żądanie administratora lub osoby trzeciej zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby serwis już zadośćuczynił takim roszczeniom, właścicielowi serwisu przysługuje regres w stosunku do użytkownika odpowiedzialnego za konkretne naruszenia, obejmujący wszelkie poniesione z tego tytułu koszty, w tym również ewentualne koszty pomocy prawnej.

 

§ 8 Konto użytkownika

1.    Użytkownik może korzystać z usług Serwisu jedynie poprzez konto użytkownika, które może założyć konto wypełniając stosowny formularz rejestracyjny dostępny w serwisie.
2.     Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno zarejestrowane konto w serwisie. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie, za wcześniejszą zgodą administratora.
3.     Każdy użytkownik posiada obowiązek zabezpieczenia hasła dostępu do własnego konta. Ponosi on również pełna odpowiedzialność za operacje wykonywane z poziomu konta użytkownika.
4    Użytkownik po bezpłatnej rejestracji uzyskuje prawo do korzystania z usług portalu.
5.    Użytkownik jest zobowiązany przy rejestracji do  podawania pełnych i prawdziwych informacji.
6.    Użytkownik może korzystać ze swojego konta użytkownika wyłącznie osobiście,  zabronione jest udostępnianie konta użytkownika osobom trzecim.
7.    Użytkownik zobowiązuje się - bez zbędnej zwłoki - do aktualizowania informacji  zapisanych na koncie użytkownika.
8.    Użytkownik ma obowiązek zgłaszać wszelkie nadużycia dotyczące jego konta użytkownika.
9.    Użytkownik jest odpowiedzialny za złamanie wszelkiego rodzaju przepisów prawa, a także za wszelkie szkody, które zostały dokonane z jego konta.
10.    Zabrania się Użytkownikowi korzystania z usług w celach komercyjnych.


§ 9 Usługi portalu

1.    Użytkownik może skorzystać z płatnych usług portalu, po uiszczeniu opłat, zgodnie taryfą wyświetlającą się przed każdą płatną usługą.
2.    Rejestracja i dostęp do serwisu są bezpłatne.
3.    Serwis przewiduje usługi płatne, które regulowane są za pomocą punktów kupowanych za pośrednictwem serwerów płatniczych w postaci „przelewy24”,
4.    Użytkownik, dysponujący odpowiednią liczbą punktów, uzyska możliwość wysyłania oraz odczytywania wiadomości innych Użytkowników Serwisu,

 

§ 10 Prawa autorskie Administratora, Użytkownika oraz Osób Trzecich

1.    Wszelkie treści udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem usług dostępnych na portalu, takie jak teksty, dane, oprogramowanie, rękopisy, zdjęcia, grafika, muzyka, dźwięki, obrazy, video, interaktywne elementy, blogi, opisy, wiadomości, etykiety, znaki handlowe, znaki towarowe, inne chronione znaki, loga i inne materiały (dalej zwane "treści"), są wyłączną własnością Administratora.
2.    Użytkownik nie ma żadnych praw do wyżej wymienionych treści bez pisemnej zgody Administratora.
3.    Użytkownik może publikować treści za pośrednictwem swojego konto użytkownika.
4.    Użytkownik może wstawiać wyłącznie takie treści, do których przysługują mu odpowiednie prawa.
5.    Zabronione jest publikowanie na koncie użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, szkodliwych, uwłaczających, bezprawnych, uszczuplających prywatności innych osób, nienawistnych albo rasistowskich.
6.    Publikując treści na swoim koncie użytkownika, Użytkownik przekazuje wszelkie prawa majątkowe Administratorowi do rozporządzania treścią w granicach całego portalu.
7.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie treści, które umieszcza za pomocą swojego konta użytkownika, a w przypadku jeśli doprowadzi tym sposobem do wyrządzenia szkody Administratorowi, bądź innym Użytkownikom portalu, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawy szkody.
8.    Wraz z rejestracją Użytkownik w myśl art. 67 ustawy polskiego prawa autorskiego, upoważnienia Administratora do korzystania, z wszelkiej treści zamieszczonej przez Użytkownika za pomocą konta użytkownika na portalu, która umożliwi Administratorowi bezpłatne użycie tej treści w dowolny sposób, w nieograniczonym zakresie.
9.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług dostępnych na portalu może być wystawiony na działanie osób trzecich (np. reklamy, banery, ogłoszenia). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za te treści w powyższym przypadku, a w przypadku, gdy treść ta będzie godzić w prawa Użytkownika, Użytkownik ma prawo do egzekucji swoich praw jedynie od osoby, która jest autorem takiej treści.

 

§ 11 Reklamacje


1.    W przypadku wad oferowanych usług, Użytkownik ma prawo te wady zgłosić Administratorowi na adres mailowy widniejący na stronie internetowej www.dyskretnesponsorki.pl.
2.    Na rozpatrzenie reklamacji Administrator ma 30 dni od ich otrzymania. Serwis zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w przypadku jeżeli reklamacja, skarga lub wniosek jest oczywiście bezzasadna, zawiera wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, lub gdy z treści reklamacji, skargi lub wniosku niemożliwe jest ustalenie przedmiotu reklamacji.
3.    W przypadku, gdy w drodze postępowania reklamacyjnego Administrator uzna reklamację, Wada usługi zostanie usunięta lub Administrator uzna może postanowić o przyznaniu zniżki na oferowaną usługę. W przypadku braku możliwości usunięcia wady usługi, jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Administratora, Użytkownik będzie miał prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do zniżki z ceny usług.

 

§ 12 Postanowienia końcowe


1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego bądź innych szczegółowych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.

2.    Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia

3.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Użytkownika.
 

ogłoszenia tow sponsoring białystok sponsoring szczecin sponsoring kielce sponsoring gdańsk kobiety sponsorki sponsorki szukam ogłoszenia sponsoring sponsoring lublin sponsoring toruń szukam kobiety spotkania towarzyskie sponsor szukam pan szuka pani sponsoring warszawa ogłoszenia kobiet sponsoring częstochowa sponsoring sponsora szukam sponsoring oferty anonse towarzyskie kobiet sponsoring kraków ogłoszenia towarzyskie sponsoring radom